KVALITNÍ OVZDUŠÍ JE KLÍČOVÝM ELEMENTEM ROZVOJE MĚSTA

V druhý a třetí květnový den se ve městě Mělník konala akce pro veřejnost, která spojila tři jedinečné projekty, jejichž společným cílem je ochrana čistoty ovzduší. Toto spojení umožňuje úspěšné získání finančních podpor od Norských fondů a Státního fondu životního prostředí během pouhých tří let, což svědčí o aktuálnosti této problematiky a významu, který jí město Mělník přikládá.

 

Jako první byl prezentovaný projekt s názvem „VLIV DOPRAVY NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V RÁMCI TRASY TEN-T ÚSTÍ NAD LABEM – MĚLNÍK – ZDIBY“, zkráceně TENT AIR. Tento projekt se zaměřuje na monitorování dopravy a jejího vlivu na kvalitu ovzduší, přičemž přináší konkrétní návrhy opatření pro zlepšení čistoty ovzduší, která budou zahrnuta do akčního plánu města.

 

Druhý projekt, nazývaný „CLEAN AIR, SENZORY PRO MĚLNÍK“, se soustředí na monitoring kvality ovzduší s důrazem na problémy spojené s vytápěním v domácnostech, konkrétně na tzv. lokální topeniště. Tento projekt umožní městu lépe sledovat oblasti, které jsou nejvíce postižené emisemi z komínů a reagovat na ně informovaným způsobem.

 

Třetím projektem je „REALIZACE ZELENÝCH OPATŘENÍ NA OCHRANU KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA MĚLNÍK, 1. ETAPA“.  Soustředí se na zlepšení kvality ovzduší prostřednictvím výrazného posílení zelené infrastruktury ve městě a jeho okolí.

 

Na setkání nechyběli významní hosté, jako je Mgr. Bílek Jiří, Ph.D., MBA, z Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava, který je odborným garantem ve dvou projektech. RNDr. Lubomír Paroha, zhotovitel akčního plánu, a Ing. Zbyněk Novák z realizační firmy Envitech Bohemia s.r.o., kteří rovněž přispěli svými znalostmi a odborností. Samozřejmě nechyběli ani představitelé města.

 

Pro obyvatele Mělníka jsme zde byli celé dva podvečery. Probíhala podnětná diskuse, sbírali jsme nápady a návrhy od občanů na vylepšení života ve městě s ohledem na kvalitu ovzduší.

 

Jedním z vrcholů akce byla edukativní show vedená Ing. Jiřím Horákem a jeho týmem, která se zaměřila na správné, ale i nesprávné způsoby vytápění v domácnostech a jejich vlivu na kvalitu ovzduší.

 

Věříme, že tyto projekty přinesou obyvatelům Mělník čistší vzduch a dlouhodobě udržitelnější životní prostředí. Město Mělník se díky svému aktivnímu přístupu stává inspirativním příkladem v oblasti ochrany kvality ovzduší a tvorbě lepšího prostředí pro své obyvatele.

Přejít nahoru