NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Bude město viníky znečištění sankcionovat?

Cílem tohoto projektu je nainstalovat senzory k monitorování kvality ovzduší v Mělníku. Tyto senzory a meteorologická zařízení musí striktně splňovat stanovené specifikace. Jsou přesně definovány podmínky pro jejich umístění a procesy, které je třeba provést před měřením, během měření a po něm. Rovněž jsou kladeny vysoké nároky na odborný personál a výstupy z měření.

Všechny tyto požadavky zajistí, že naměřená a online interpretovaná data budou objektivní a umožní městu přijímat informovaná rozhodnutí.

V rámci nápravy se pak lze například obracet na samotné jednotlivce, formou osvěty, pomoci nebo případnými sankcemi. Je třeba mít na zřeteli, že když kouř z komína obtěžuje okolí, nemusí to vždy znamenat, že se nepoužívá vhodné palivo. Často je problémem nedostatečný přísun kyslíku (tzv. "dusící se kamna") nebo použití vlhkého dřeva, což může způsobit potíže. Komunikace s těmito obyvateli, kteří stojí za zdroji znečištění je vhodná, a často vede k rychlému a jednoduchému řešení.

Skoro nelze najít vesnici v naší zemi, kde by alespoň jeden komín neobtěžoval okolí. Tímto projektem se snažíme vytvořit první síť senzorů, která bude mít národní význam.

Data z této sítě také poslouží zastupitelům města při plánování rozvoje města, protože ukážou nejen místa s největšími problémy, ale také směry šíření emisí v prostoru.

Jsou někde data z toho projektu k dispozici?

Ano naměřená data jsou (listopad 2023) zveřejňována na veřejného portálu a jsou interpretována široké veřejností, včetně jejich archivace.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Přejít nahoru